POCZĄTKOWA DZIAŁALNOŚĆ

Przez sześć lat początkowej działalności kapitał wzrósł z 231 min dolarów w 1975 r. do 738 min w 1981 r., co było również wynikiem przyłączenia do banku kapitałów Specjalnego Arabskiego Funduszu dla Afryki (Special Arab Fund for Africa). Fundusz ten utworzono w 1974 r., aby dofinansować deficyt bilansu płatniczego spowodowa­ny suszą i wzrostem cen ropy naftowej. Główną część zasobów przeznaczono na pożyczki. Z 459 min dolarów wydano na rozwój infrastruktury — 45%, na rolnictwo — 21%, przemysł — 19%, energetykę — 10%, pomoc humanitarną — 5%. Najmniej rozwi­nięte kraje afrykańskie otrzymują około 30% pomocy bezzwrotnie.Omawiany bank współpracuje z około 20 instytucjami finan­sującymi rozwój ekonomiczny i różnorodne projekty, m.in. utworzo­no Arabsko-Afrykańskie Centrum Studiów i Badań oraz Fundusz Gwarancji Inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *