Person Using Black and Silver Laptop Computer

PRZEWODNICZĄCY I CZŁONKOWIE

Przewodniczący i członkowie zarządu działali w charakterze funkcjonariuszy międzynarodowych. Zgodnie z uchwałami rady, zarząd przeprowadzał bieżącą kontrolę działalno­ści banku, jego agencji i oddziałów zagranicznych, zajmował się sprawami związanymi z wykorzystaniem majątku i środków banku. Majątek banku, jego aktywa i dokumenty, niezależnie od miejs­ca, gdzie się znajdowały, a także operacje, chronił immunitet przed jakąkolwiek ingerencją administracyjną i sądową, z wyjątkiem wypa­dków, kiedy sam bank zrzekał się immunitetu. Jego pomieszczenia były nietykalne. W państwach członkowskich podlegał zwolnieniu z wszelkich bezpośrednich podatków i opłat, ogólnopaństwowych i lokalnych. Przedstawiciele państw w Radzie Banku przy wypeł­nianiu ich obowiązków służbowych na terytorium każdego z państw członkowskich korzystali z przywilejów i immunitetów (od aresztu osobistego i odpowiedzialności sądowej w odniesieniu do czynności bankowych), nietykalności ich papierów i dokumentów, ulg celnych, zwolnienia z podatków i opłat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *