Podatek dochodowy od osób duchownych

Osoby duchowne osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu, na zasadach określonych rozporządzeniem ministra finansów z 20 grudnia 1991 roku (DzU nr 124, poz. 552 z późniejszymi zmianami). Osoby te z chwilą rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim są zobowiązane zawiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy w ciągu 14 dni. Ustalając ich wysokość, przyjmuje się liczbę mieszkańców parafii według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego.Trzeba zaznaczyć, że osoby duchowne opłacają zryczałtowany podatek bez wezwania – w terminie do 7 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał – do dnia 28 grudnia roku podatkowego. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji osoba duchowna jest zobowiązana w ciągu 7 dni zawiadomić o tym organy podatkowe właściwe według dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji. Osoba ta powinna podać niezbędne dane do ustalenia ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego w roku ubiegłym dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. Mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach (podatek dochodowy od osób fizycznych), wówczas są zobowiązane prowadzić księgę podatkową przychodów i rozchodów według ustalonego wzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *