Cło

Cło jest publiczną daniną pobieraną w związku z przemieszczaniem przez granicę towarów. Cło traktowane jest w wielu publikacjach jako szczególny rodzaj podatku. Pewne elementy nakazują jednak traktować cła jako odrębną kategorię danin publicznych. Jest to odrębne źródło dochodów państwa, które dysponuje wyodrębnionymi organizacyjnie służbami i zachowuje odrębność postępowania w porównaniu z postępowaniem podatkowym. Aby podatek mógł się stać częścią racjonalnego systemu podatkowego, musi być odpowiednio skonstruowany pod względem prawnym. Elementy, z których zbudowany jest podatek, są określane w literaturze elementami zmiennymi podatku, elementami techniki podatkowej lub elementami konstrukcji podatku. Wśród najważniejszych elementów prawnej konstrukcji podatku możemy wymienić następujące: ⦁ stawki podatkowe, ⦁ podstawę podatku, ⦁ przedmiot podatku, ⦁ podmiot podatku, ⦁ skale podatkowe, ⦁ ulgi podatkowe, ⦁ zwyżki i zniżki stawek podatkowych, ⦁ zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe i podmiotowo-przedmiotowe, ⦁ wyłączenia z podatku, ⦁ odroczenia i rozłożenie podatku na raty, ⦁ przedawnienie zaległości podatkowych, ⦁ termin i warunki płatności, ⦁ umorzenie zaległości podatkowych. Państwo lub inny związek publicznoprawny, nazywany uprawnionym, jest z reguły podmiotem czynnym podatku. Podmiotem czynnym może być w wyjątkowych przypadkach również organizacja międzynarodowa, którą kraje członkowskie wyposażą w uprawnienia do nakładania podatków. Podatnik, płatnik i inkasent, zwani także zobowiązanymi, są podmiotami biernymi. Osoba fizyczna lub prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, gospodarstwo domowe oraz nie objęty spadek, mogą być podatnikiem biernym. Nie muszą to być zatem podmioty prawa cywilnego. Płatnik jest to podmiot, który z mocy przepisów prawnych jest zobowiązany do obliczenia należnego podatku, pobrania go od podatnika i wpłacenia na rachunek organu administracji finansowej. Inkasent nie oblicza należnego podatku, pobiera go jedynie od podatnika i wpłaca na rachunek organu administracji finansowej. Podatnik i płatnik mogą to być dwa różne podmioty, ale może to być także jeden podmiot występujący w podwójnym charakterze. Rola płatnika i inkasenta sprowadza się do zapewnienia sprawnego pobierania należności podatkowych. Wiadomo, że w stosunkach podatkowoprawnych uczestniczą dwie kategorie podmiotów: organy podatkowe reprezentujące podmioty publicznoprawne (państwo, samorząd) uprawnione do nakładania podatków z jednej strony, a z drugiej – podatnicy. Stosunek prawny łączący organ podatkowy i podatnika ma charakter zobowiązaniowy Oprócz organów podatkowych, w stosunkach prawnopodatkowych biorą udział także podatnicy, płatnicy i inkasenci w zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *