UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

W konferencji uczestniczyły państwa członkowskie Celnej  i Ekono­micznej Unii Afryki Centralnej: Kamerun, Republika Środkowo­afrykańska, Kongo, Gabon oraz Czad. Podpisano wówczas porozu­mienie o międzynarodowej współpracy monetarnej. Sygnatariuszem tego dokumentu stała się również Francja. W preambule porozumie­nia sygnatariusze stwierdzili, że będą kierować się zasadą solidarno­ści i jedności w celu wzajemnie korzystnej współpracy monetarnej przy respektowaniu suwerenności narodowej poszczególnych państw. Członkiem banku może być każde państwo afrykańskie, które za­akceptuje zasady, jakimi kieruje się bank. Bank jest zarządzany przez Radę Dyrektorów, określającą gene­ralną politykę banku. W skład tego gremium wchodzą: 4 przed­stawiciele Kamerunu, 2 — Gabonu, po jednym z pozostałych państw afrykańskich oraz 3 reprezentantów Francji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *