ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI CEN

Miałby on: zapewnić stabilność cen; ponosić odpowiedzialność za formułowanie i wdraża­nie polityki monetarnej, kursów wymiennych i funkcjonowanie sys­temu rozliczeń; uczestniczyć w koordynacji nadzoru bankowego. Te postanowienia również znalazły się w dokumentach końcowych z‘Maastricht, przyjętych 10 grudnia 1991 r., które po zaakcep­towaniu przez państwa członkowskie, uzupełniły Traktat Rzymski. Poza utworzeniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych postanowienia te przewidują utworzenie Europejskiego Banku Cent­ralnego (European Central Bank, — ECB), jako jego części. Obie instytucje mają stworzyć wspólną walutę — ECU (European Currency Unit — Europejska Jednostka Walutowa), która zastąpi waluty naro­dowe państw członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *