Two women sitting at a table with a laptop

SILNE PODKREŚLENIE

W raporcie silnie podkreślono, że nie skoordynowana polityka budżetowa może podważyć stabilizację mo¬netarną i doprowadzić do zachwiania równowagi budżetowej w ra¬mach Wspólnoty (paragraf 30). Zalecono, aby Wspólnota na bieżąco kontrolowała trendy rozwoju gospodarczo-finansowego i formuło¬wała konieczne zalecenia. Postanowienie to uwzględniono w czasie spotkania w Maastricht. Paragraf 32 raportu stwierdzał, że niezbędna będzie . nowa in¬stytucja monetarna, ponieważ wspólna polityka monetarna nie może wynikać z niezależnych decyzji banków centralnych poszczególnych państw.Co więcej, bieżące operacje monetarne nie mogą szybko wpływać na rynek, jeśli nie będą podejmowane centralnie. Federacyj­ną formą; mógłby być Europejski System Banków Centralnych (European System of Central Banks — ESCB).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *