Silver Laptop Computer Beside White Smartphone on Brown Wooden Table

GRECJA I PORTUGALIA

Grecja. Podjęła ona starania o przystąpienie, do Wspólnoty w po­łowie lat 70. po upadku rządów generałów. Dzięki silnemu poparciu Francji w 1981 r. znalazła się w gronie państw członkowskich. Stopa inflacji przekraczała przeciętną i wynosiła . 16%. Drachmy nie włą­czono do mechanizmu wymiany, i wartość jej co roku spada w sto­sunku do ECU. Opodatkowanie wkładów terminowych wynosi 21,7% w porównaniu z 11% przeciętnie we Wspólnocie. Wydaje się, że Grecja ma niewiele szans na spełnienie wymogów określonych w Maastricht.Portugalia. Dochód na 1 mieszkańca jest jednym z najniższych w Europie i wynosi 50% dochodu hiszpańskiego, a poziom życia zbliżony do poziomu w .Grecji. .Inflacja osiąga 10%, natomiast poziom bezrobocia jest jednym z najniższych (poza Luksemburgiem)i   w 1994 r. wynosił 6,1%. Escudo był wielokrotnie dewaluowany. W roku 1990 przyjęto do realizacji plan Quantum, zakładający pełną integrację monetarną w ramach Wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *