a man using a laptop

POPEŁNIANE BŁĘDY

Zanim przejdę do pierwszych konkluzji muszę przypo­mnieć trzy szczególnie konfliktogenne sfery działalności kierowniczej, do których zaliczam: sferę organizowania, sferę kierowania ludźmi oraz sferę wprowadzania zmian.Błędy popełniane w sferze organizowania jako częste źródła konfliktów opisane zostały przez blisko 90% ucze­stników doskonalenia. Te błędy i braki kierownicze po­legały na:    nieprawidłowej organizacji indywidualnych stano­wisk pracy,  nie rozumieniu i (lub) nie stosowaniu idei delegacji,wypaczaniu lub lekceważeniu zasad podziału we­wnątrz organizacji,   lekceważeniu roli sprawnego funkcjonowania sys­temu informacji,   tolerowaniu nieładu na stanowiskach pracy i w or­ganizacji,   bezradności i obojętności wobec złych warunków pracy oraz na lekceważeniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Ponad 60% dyrektorów opisało konflikty należące do sfery kierowania ludźmi. Najczęściej wymieniane źródła napięć powstawały w wyniku pełnienia ról kierowniczych przez ludzi, którzy nie posiadali ku temu odpowiednich kwalifikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *