WYRÓŻNIONE KATEGORIE

Wyróżniłam trzy kategorie kwalifikacji, w których występowały braki. I tak:  Braki w kwalifikacjach zawodowych obejmowały: nieodpowiednie wykształcenie formalne,  brak doświadczenia w danej dziedzinie,  brak możliwości pozyskania autorytetu,     brak specyficznych umiejętności kierowniczych, ta­kich jak: komunikowanie się z podwładnymi, rozdział za­dań w zespole, podejmowanie decyzji, budowanie kli­matu zaufania w zespole, nieznajomość zasad współ­działania z podległym zespołem lub niechęć do stoso­wania ich w praktyce;   Braki w kwalifikacjach ideowo-moralnych obejmo­wały:  brak poczucia odpowiedzialności za własne decy­zje i zachowania,’kierowanie się źle pojętą protekcją,  nadużywanie władzy (stanowiska),  egocentryzm i egoizm, lekceważenie obowiązujących reguł i norm,  zaniedbywanie obowiązków kierowniczych,   niezgodność zachowań z głoszonymi hasłami, auto- kratyzm, brutalność, obojętność;  Braki w kwalifikacjach zdrowotnych obejmowały:    chroniczne schorzenia i cierpienia fizyczne,     psychiczny stan dyskomfortu, brak równowagi psy­chicznej,   skłonność do nadużywania leków, alkoholu i innych używek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *