a woman sitting at a table using a laptop

W RÓŻNYCH FILOZOFIACH

Filozofia tradycjonalistyczna wykształciła tradycjonalis- tyczne postawy kierownicze wobec konfliktów w orga­nizacji, prowadzące prawdopodobnie do wyboru i sto­sowania takich metod, jak: unikanie, odwlekanie, tłu­mienie lub likwidowanie przez użycie siły.Filozofia behaviorystyczna i związana z nią postawa preferuje najczęściej następujące metody rozwiązywania konfliktów: kompromis, arbitraż, pokojową koegzystencję i ugodę jako niezbędny warunek osiągnięcia wspólnego, wyższego celu. Filozofia interakcjonistyczna i wyrastające ma jej pod­łożu postawy prowadzą do tego, że kierownicy lub wy­specjalizowani konsultanci wspólnie z kierownikami wy­korzystują najbardziej nowatorskie i zdaniem wielu naj­skuteczniejsze metody rozwiązywania konfliktów, do któ­rych zalicza się między innymi: pełną konfrontację wszy­stkich argumentów za i przeciw, negocjacje, rozbroje­nie, metody psychologiczne — trening wrażliwości, sesje feed-backowe, inscenizacje, wymiana wizerunków, ma­cierz konfliktów, gry kierownicze itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *