CO TO JEST PRACA ZESPOŁOWA

Chociaż – jak zdążyliśmy się już przekonać – w pra­ktyce praca zespołowa może przyjmować różne for­my, istnieją pewne znaki wskazujące na to, że mamy do czynienia z prawdziwym zespołem, nie zaś z gru­pą osób wspólnie pracujących.Można wyróżnić trzy rodzaje znaków związane z:celami,poszczególnymi pracownikami,interakcjami.Członkowie zespołu mają te same cele. Magazynie­rzy, którzy sortują towar przed załadunkiem, mogą pracować jako zbiór indywidualnych osób – każda z własnym zestawem palet i przenośników – albo jako zespół dążący do wykonania pracy, podzielenia i poukładania produktów w odpowiednich miej­scach. Pracownicy na lotnisku mogą umieszczać ma­teriały w samolocie każdy na własną rękę – albo jako zespół wspólnie dbać o to, żeby samolot został wła­ściwie przygotowany do następnego lotu. Grupa kie­rowników może pracować jako zbiór jednostek, gdzie każdy walczy o swoje kosztem innych i zrzuca winę na współpracownika, kiedy coś pójdzie nie tak – albo jako zespół, wspólnie, pomagając sobie wzajemnie, by osiągnąć cele firmy, i szukając przy­czyn problemów oraz sposobów ich przezwyciężenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *