CZYNNIK DECYDUJĄCY

Z powyższej dyskusji wynika, że zarówno członko­wie zespołu, jak i czołowi nadzorcy i kierownicy przyjmują nowe role oraz zakres obowiązków. Kie­rownicy stają się koordynatorami, którzy muszą stworzyć warunki odpowiednie dla pracy zespoło­wej. Wiele firm postanawia w takiej sytuacji miano­wać jednego z członków liderem zespołu. Liderzy odgrywają istotną rolę w komunikacji między zespo­łem a kierownictwem i między zespołem a pozosta­łymi oddziałami zakładu. Nie oznacza to jednak, że reszta zespołu nie może się komunikować z innymi, wręcz przeciwnie – w konstruktywnej atmosferze zespołowej zdarza się to spontanicznie, ilekroć zaist­nieje taka konieczność.Jeden z podstawowych czynników decydujących o    podziale ról między liderów a kierowników i nad­zorców zespołu dotyczy etapów pracy, za jakie od­powiadają. Lider zespołu zajmuje się na ogół jedną zmianą; wydziela pracowników do poszczególnych zadań i ustala ich zakres pracy. Może on także stanąć na czele, kiedy w zespole brakuje materiałów lub ludzi (np. z powodu choroby) albo trzeba pilnie na­prawić jakieś urządzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *