STOSOWANE METODY

Metody stosowane w celu kontrolowania obecności i   nagradzania pracowników muszą iść w parze z kul­turą organizacji, jaką chcesz ustanowić. Jeśli ludzie spostrzegą, że prościej czerpać korzyści za osiągnię­cia indywidualne niż wysiłek zespołowy, przyniesie to odwrotne rezultaty od oczekiwanych. Efektywne zespoły jasno określają status pracowników. Człon­kowie takiej grupy pracują najskuteczniej, kiedy wzajemnie się widzą i komunikują. Czasem wprowa­dzenie pracy zespołowej wśród pracowników fizycz­nych nie obywa się bez pewnej reorganizacji, np. linearna, ukierunkowana na proces organizacja za­kładu przemysłowego może zostać zastąpiona syste­mem opartym na produkcie. Grupy pracownicze mają tu do czynienia z rozmaitymi produktami i zaj­mują się wszystkimi lub większością procesów z ni­mi związanymi. W takich wypadkach może zaistnieć potrzeba zmiany funkcjonowania fabryki, by czerpać jak największe korzyści z pracy zespołowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *