SYSTEMY PLANOWANIA

Systemy planowania produkcji muszą być opraco­wane tak, by gwarantowały sprawny obieg najistot­niejszych informacji, a zarazem ograniczały wkład personelu warsztatowego do minimum. Systemy planowania powinny również ułatwiać pracowni­kom decyzje, które zamówienia są ważniejsze. Kon­trola przepływu materiałów wymaga współpracy ze­społów, których członkowie muszą wiedzieć, jakie obowiązują zasady (zwłaszcza w wypadku procedur „dokładnie na czas”). Pracownicy zespołu podejmują decyzje na podstawie zrozumienia, a nie algorytmów. Zespoły często same biorą odpowiedzialność za ja­kość wykonywanych zadań. Członkowie zespołu muszą znać normy, aby odnieść je do potrzeb klien­tów oraz wszelkich ustaleń prawnych. Zespoły po­winny znać i rozumieć rolę wewnętrznych klientów w działalności firmy, by realizować usługę lub do­starczać produkt odpowiedniej jakości. Łatwo zauważyć, że to całe zespoły ponoszą odpo­wiedzialność. Poszczególni członkowie odpowiada­ją przed zespołem, a zespół odpowiada za właściwe wykonanie zadania. To stawia pod znakiem zapyta­nia rolę władz, które stanowią o sprawach związa­nych z codzienną produkcją. W miarę jak zespół uczy się podejmować skuteczne decyzje i brać za nie od­powiedzialność, zwierzchnicy powinni stopniowo przekazywać mu obowiązki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *