PRAWDZIWOŚĆ HIPOTEZY

Gdyby powyższa hipoteza była prawdziwa, wtedy wy­niki przedstawione na rysunku 10 dałyby się względnie łatwo zinterpretować. Pusta przestrzeń wokół pola 9,1 oznaczałaby wprawdzie stosunkowo słabe nastawienie naszych kierowników na zadania, ale równocześnie mo­głaby świadczyć o braku rzeczywistych cech wynaturzo­nego autokratyzmu. Z kolei, brak nastawienia na zada­nia, względnie nastawienie słabe, można by wyjaśnić za pomocą koncepcji S, Kwiatkowskiego, który przyj­muje, że przeważa u nas styl raczej instruktażowy niż zadaniowy.Moim zdaniem, można też postawić hipotezę, że wśród naszych kierowników nie ma autokratów z własnego świadomego wyboru, przekonanych o tym, że jest to styl najlepszy i że warto lub należy być autokratą. Trudno byłoby pogodzić się z tym, że ludzie z wyższym wykształ­ceniem, wychowani w duchu idei socjalizmu, sami zre­sztą nie znoszący autokratów, mogliby świadomie stoso­wać ten styl wobec swoich podwładnych.Dość często zdarzają się jednak sytuacje, w których zachowujemy się niezgodnie z przekonaniami, z uzna­wanym systemem wartości, z głoszonymi normami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *