ZGODNIE Z WARUNKAMI

Zgodnie z warunkami współpracy z Polską, zatwierdzonymi przez Radę Dyrektorów, działania banku w Polsce koncentrują się na następujących zadaniach: restrukturyzacja i prywatyzacja przed­siębiorstw państwowych i banków; reformowanie sektora finansowe­go i promowanie wyspecjalizowanych instytucji finansowych i ban­kowych; ochrona środowiska i modernizacja energetyki i telekomu­nikacji. Listę zaaprobowanych przez Radę Dyrektorów EBOR poży­czek przeznaczonych dla Polski zawiera tablica 7.Od powstania EBOR w 1991, r. do początku 1993 r. bank zatwierdził pożyczki dla Polski w wysokości 538 min ECU, z czego 313 min ECU na sektor prywatny. W roku 1994 zaakceptowano 109 nowych projektów i podpisano 91. W sumie liczba nowych projek­tów przekroczyła 250, a ich wartość — 2,4 mld ECU w 1994 r, zaś w sumie jest to 5,8 mld ECU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *