Man Using Laptop

SKUTECZNE PEŁNIENIE ROLI

Wiele wskazuje na to, że związek przyczynowo-skutkowy między źródłem konfliktu a wyborem odpowiedniej metody dla jego rozwiązania rzeczywiście zostaje za­kłócony przez postawy decydentów wobec konfliktów w ogóle. Jeżeli u naszych decydentów ukształtowały się po­stawy wobec konfliktów na przykład tradycjonalistyczne, to zrozumiałą potrzebą staje się podjęcie pracy w celu przekształcenia ich zgodnie z duchem czasu. Przekształ­cenie już utrwalonych, niewłaściwych postaw wymaga celowych i długookresowych zabiegów korekcyjnych, po­dejmowanych przez ludzi o wysokich kwalifikacjach nie tylko ideowo-moralnych, lecz także specjalistycznych. Wi­dzę tu wielikg szansę dla humanistów: psychologów, pe­dagogów, socjologów, którzy z racji posiadanego wy­kształcenia sq przygotowani do pełnienia roli konsultan­tów w sterowaniu konfliktami ludzkimi w przedsiębior­stwach, urzędach, w handlu, w społecznościach lokal­nych itd. Nie znaczy to, że każdy humanista prosto po studiach może pełnić tę rolę skutecznie. Jestem jednak przekonana, że dużo szybciej potrafi opanować nowq wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *