Person in Beige Long Sleeve Shirt Using Macbook Pro

WYNIKI I NAGRODY

Niezwykle trudno sformułować uniwersalne zasady organizowania pracy, ponieważ w głównej mierze zależy to od obowiązków, jakie należy spełnić. Mimo to zawsze można zachęcić grupę ludzi do pracy ze­społowej, umożliwiając im na przykład śledzenie wyników, jakie wspólnie osiągają. Sztab sprzedaw­ców czy dystrybutorów pracujących na terenie całe­go kraju można podzielić na grupy ze względu na określone położenie geograficzne albo segment ryn­ku; sprzedawców detalicznych można pogrupować według towaru; dostawców – sieci sklepów, które zaopatrują; pracowników przemysłowych – procesu albo pracy, którą wykonują. By w zakładzie przemysłowym pracownicy lepiej postrzegali swój wkład pracy w wytworzenie towa­ru, a zarazem bardziej utożsamiali się z potrzebami klientów, warto uczynić ich odpowiedzialnymi za większą część procesów dotyczących mniejszej licz­by produktów.Aby przeprowadzić taką reorganizację, mającą pobu­dzić pracę zespołową, należy:grupie pracowników zidentyfikować się z grupą klientów – tak zewnętrznych, jak i we­wnętrznych – by brali na siebie odpowiedzialność za wykonanie usługi, mieli poczucie wspólnego celu i satysfakcję z udanego przedsięwzięcia,pomóc grupie zapoznać się z namacalnym wynikiem, czyli jakością produktu albo usługi, dochodem albo terminowością dostaw,wyznaczyć grupie zadanie o wymiernym lub szacunkowym wyniku, by mogła zaobser­wować postęp i sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *