Macbook Pro on Table

KWALIFIKACJE

Kwalifikacje pedagogów, psychologów i socjologów zatrudnionych w naszych organizacjach najczęściej nie sq doceniane. Na ogół — jak już pisałam — angażuje się ich do prymitywnych prac, zamiast zlecić im sondo­wanie opinii i nastrojów załóg, aby mogli skutecznie rozpoznawać „ogniska zapalne i pomagać w ich „ga­szeniu”, aby rzeczywiśaie współpracowali z kierowni­ctwem organizacji na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju poszczególnych jednostek i zespołów zada­niowych. Wydarzenia roku osiemdziesiątego dowiodły dobitnie jak wiele błędów zostało popełnionych, jak wiele cen­nych inicjatyw i wyników badań zostało zmarnowanych na skutek lekceważenia humanistów i odebrania im prawa do wpływania na losy organizacji i społeczeń­stwa.Zanim każdy kierownik posigdzie wiedzę i umiejęt­ności z dziedziny społecznej psychologii pracy, orga­nizacji i kierowania ludźmi, powinien nauczyć się współ­pracować z humanistami, korzystać z ich kwalifikacji. Jest to wielka szansa dla kierowników, nie tylko dla pe­dagogów, psychologów i socjologów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *