IM WYŻSZY SZCZEBEL KIEROWNICZY

Z badań Instytutu Ekonomiki Przemysłu Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że w 1969 roku gospodarka straciła 36,6 miliardów złotych z powodu fluktuacji, a każda wy­miana jednego pracownika kosztowała od 55 tysięcy do 70 tysięcy złotych. Na kwoty te składały się koszty związane z werbunkiem pracowników, badaniami lekar­skimi, czynnościami odministracyjnymi, szkoleniem, obni­żeniem wydajności w okresie przyuczaina itp.Im wyższy szczebel kierowniczy, na którym podjęta została błędna decyzja, tym większe straty na miarę już nie jednostek, lecz całej społeczności. Przykładem są tu decyzje inwestycyjne, licencyjne, preferujące nie­uzasadniony rozwój jednych dziedzin życia kosztem dru­gich i powodujących w efekcie nie tylko olbrzymie stra­ty materialne, lecz również — a może przede wszyst­kim — straty natury ideowo-moralnej, które przejawiają się w dezintegracji społeczeństwa, anarchizacji poważ­nych jego odłamów oraz w coraz szybszym spadku au­torytetu władzy.„Autorytet władzy — pisze J. Reykowski — wynikający z szacunku dla prawa zakwestionowany został przez jej własne bezprawie i przez fakt nadużywania prawa dla własnych celów i własnych interesów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *