Two women sitting at a table with a laptop

USUNIĘCIE ZE STANOWISKA

Usunięcie ze stanowiska lub z zakładu pracy jednej lub kilku osób uwikłanych w konflikcie było naj­częściej wybieranym sposobem jego rozwiązania zarów­no w opisie, jak i podczas inscenizacji.Obserwując zachowania uczestników doskonalenia — aktorów inscenizacji – na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, muszę stwierdzić, że zachodzą znaczne zmiany w spo­sobie podejścia do konfliktów oraz w zachowaniach prze­łożonego wobec podwładnych. Przede wszystkim główny decydent stara się nie korzystać z pomocy tak zwanych osób trzecich przy rozwiązywaniu konfliktu. Coraz częś­ciej stara się też wydobyć potrzebne informacje bezpo­średnio od osoby skarżącej lub oskarżonej w osobistej rozmowie. Rozwiązania stają się korzystniejsze zarówno dla stron, jak i dla organizacji. Jednak w dalszym ciągu dyrektorzy nie wpadają na pomysł, aby w fozwiązwaniu konfliktu ludzkiego zasięgać rady psychologa czy so­cjologa.Idąc za koncepcją Robbinsa, który wyróżnia trzy filo­zofie kształtujące postawy kierownicze wobec konfliktu, można wnioskować, że te postawy dyktują wybór sposo­bów postępowania i radzenia sobie w sytuacjach kon­fliktowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *