KONFLIKTY DŁUGOTRWAŁE

Gdy takich efektów sam socjolog nie może za­pewnie, to albo dziękuje mu się za pracę, albo zleca zadania techniczno-biurowe, do wykonania których wy­kształcenie socjologiczne jest żbędne.Jak wynikało z analizy 426 konfliktów dominował u nas kolektywny sposób roztrząsania i rozwiązywania konflik­tów ludzkich w organizacjach przemysłowych i admini­stracyjnych. Osoba rozstrzygająca – najczęściej dyrek­tor — wzywała do pomocy „czynniki” społeczno-politycz­ne, kierowników, inspektorów organów kontrolnych, a czę­sto odwoływała się do opinii szefów jednostek nadrzęd­nych, przedstawicieli wyższych instancji partyjnych, związ­kowych. Natomiast eksperci byli zapraszani zaledwie w 10% przypadków. W większości opisano konflikty długotrwałe, prowa­dzone w sposób przewlekły, nieudolny i na domiar złego rozstrzygane bez widocznego, logicznego związku ze źró­dłem konfliktu. Przeważał woluntaryzm, chęć zaznaczenia stanowiska decydenta jako nieodwołalnego i bezdysku­syjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *