PRZEPROWADZONY SZACUNEK

Chcąc przeliczyć to na złotówki, weźmy dla przykładu pracochłonność montażu jednego samo­chodu Fiat 125p, Ictóra w FSO wynosiła wówczas około 90 godzin roboczych, to otrzymamy blisko 8 tysięcy gotowych do sprzedaży samochodów. Licząc dalej po obowiązujących cenach rynkowych – 450 tysięcy zło­tych za jeden samochód, otrzymujemy straty lub nie wy­korzystane możliwości rzędu 3,5 miliarda złotych. Przeprowadzony szacunek rodzi wiele nowych pytań, na które, niestety, brak odpowiedzi. Chciałoby się prze­cież wiedzieć, czy te 3,5 mliarda złotych tracimy bez­powrotnie każdego dnia, tygodnia, miesiąca czy roku. W tym rachunku zbyt wiele jest niewiadomych. Spróbuj­my więc przeprowadzić rozumowanie w inny sposób. Załóżmy, że każdy kierownik ma potencjalną możliwość popełnienia błędów w sztuce organizowania, kierowa­nia ludźmi i wprowadzania zmian, zwłaszcza obecnie, kiedy życie płynie coraz szybciej. Przyjmijmy dalej, że mamy w kraju milion osób, które zasługują na miano kierowników, to znaczy kierują bezpośrednio jakimiś ze­społami ludzi we wszelkiego typu organizacjach nie tyl­ko w przedsiębiorstwach, urzędach, instytucjach, lecz także w komitetach partii, szkołach i żłobkach, w szpi­talach i teatrach, w gospodarstwach rolnych i sklepach, w sądach, wydawnictwach itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *