man in brown jacket sitting at a table looking at laptop

ROZWÓJ ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO

Założenia zarządu są zwykle następujące:poprawa efektywności zespołu,uzyskanie aprobaty i oddania w stosunku do sty­lu zarządzania oraz możliwości dalszego rozwoju pracy zespołowej w firmie,stworzenie odpowiedniego dla pracy zespołowej klimatu, w którym dyrektorzy i kierownicy świe­cą przykładem oraz zachowują konsekwentną postawę uczciwości, otwartości i zaufania wo­bec ludzi ze wszystkich poziomów, i działów firmy. Członkowie zespołu kierowniczego powinni zare­zerwować pewien czas na omówienie tych kwestii, poprawę wzajemnego zrozumienia, określenie wspól­nych celów i sprecyzowanie roli, jaką każdy oddział odegra w operacji. Muszą przeznaczyć co najmniej kilka dni na takie przygotowanie, najlepiej przy po­mocy kompetentnego koordynatora. W przedsię­biorstwie prowadzącym intensywną działalność moż­na to zrobić podczas weekendu. Dyrektorzy i kie­rownicy, którzy poważnie liczą na poprawę funkcjo­nowania firmy dzięki wprowadzeniu do niej pracy zespołowej, nie zawahają się przed poświęceniem tego czasu na to, aby zapewnić bliską współpracę na najwyższych szczeblach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *