PODCZAS WARSZTATÓW

Podczas warsztatów dy­rektorzy omawiają w parach to, co spisali, i dzielą się ciekawszymi odkryciami z całą grupą. Ćwiczenie to można zastosować również w zespołach niższych szczeblem kierowników. Z kolei ćwiczenie na role zespołowe pomaga dyre­ktorom poznać mocne i słabe strony członków grupy oraz ukazuje, że najlepiej sprawdza się zespół złożo­ny z osób o różnych umiejętnościach. Metoda, którą sam zwykle stosuję, opiera się na „kwestionariuszu samooceny” (Meredith Belbin, Management Teams – Why they Succeed or Fail, Heinemann, London 1981). Kierownicy wypełniają kwestionariusz jeszcze przed spotkaniem, a wyniki ogłaszają tuż po jego rozpoczę­ciu. Jeśli w warsztatach bierze udział tylu uczestni­ków, że można ich podzielić na grupy, ich skład można ustalić na podstawie indywidualnych prefe­rencji co do podziału ról w zespole. Umiejętny koor­dynator, któremu nieobca jest wspomniana metoda, doradzi członkom zarządu, jak wypracować równo­wagę ról w zespole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *