ROZSTRZYGANE KWESTIE

Rada rozstrzygała wszelkie kwestie dotyczące kredytowania, finansowania i rozliczeń międzynarodowych oraz operacji walutowych. Rada Banku ustalała limity stopy procentowej dla kredytów, wkładów, rachunków bieżą­cych i innych rachunków. Zatwierdzała etaty i preliminarz wydat­ków administracyjnych. Do jej kompetencji należało również tworze­nie speqalnych funduszów na podstawie porozumień krajów człon­kowskich.Zarząd Banku był organem wykonawczym i kierował działalnoś­cią w zakresie pełnomocnictw statutowych zgodnie z uchwałami Rady Banku. Zarząd podlegał radzie. Ona też ustalała liczbę człon­ków zarządu spośród przedstawicieli wszystkich państw członkows­kich, powoływanych na 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *