laptop computer on glass-top table

RADA BANKU

Rada Banku była nadrzędnym organem zarządzania, sprawują­cym ogólne kierownictwo nad działalnością banku. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, przy czym  niezależnie od wielkości wkładów — każde państwo miało tylko jeden głos. Członkowie Rady Banku byli wyznaczam przez rządy państw-członków w liczbie do trzech przedstawicieli z każdego państwa. Uchwały Rady Banku podejmowano jednomyślnie. RadaBanku określała ogólny kierunek działalności banku w zakresie nawiązywania współpracy z innymi bankami i organizagami między­narodowymi, których działalność odpowiadała zadaniom banku. Na wniosek Zarządu Rada Banku zatwierdzała plany kredytowe, spra­wozdania roczne, bilanse i podział zysku oraz wydawała instrukcje i regulaminy, określające stosunki, z klientami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *