a woman using a laptop

ZAANGAŻOWANIE KIEROWNIKÓW

Działania, które przeprowadzałeś z zespołem zarzą­du, powinny teraz objąć wszystkich kierowników niższych szczebli pracujących na obszarze, gdzie chcesz rozwinąć pracę zespołową. Cel pracy z nimi jest podobny, z jedną różnicą: zarząd postanowił już usprawnić pracę zespołową i określił styl prowadze­nia firmy. Nie da się uniknąć odstępstw w poszcze­gólnych obszarach, spowodowanych wymogami sy­tuacji i zaangażowanych w projekt ludzi. Najważ­niejsze jednak, aby członkowie zarządu widzieli, że uzgodniony przez nich styl jest konsekwentnie wprowadzany w całej firmie. A zatem cele pracy z kierownikami to:poprawa efektywności zespołu kierowników,zrozumienie i przestrzeganie stylu zarządzania, jaki ma być przyjęty w przyszłości,umożliwienie kierownikom przeprowadzenia we własnym gronie i wspólnie z zespołem zarządza­jącym oceny, jak w praktyce praca zespołowa sprawdzi się na podległych im obszarach,rozwój klimatu niezbędnego dla pracy zespo­łowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *