Przedawnienie zaległości podatkowych

Przedawnienie zaległości podatkowych następuje zwykle z upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (są wyjątki). Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na skutek upływu terminu przedawnienia (może on być dłuższy niż 5 lat, jeżeli zostania przerwany bieg przedawnienia) powoduje dezaktualizację tytułu prawnego zapłaty podatku. Dokonana po tym terminie zapłata podatku jest świadczeniem nienależnie uiszczonym; podlega zatem zwrotowi jako oczywista nadpłata podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *