a couple of women sitting on a couch

PODCZAS ZGROMADZENIA

Podczas czwartego walnego zgromadzenia EBOR wiosną 1995 r. sfinalizowano wiele wcześniej wynegoqowanych porozumień. W przy­padku Polski dotyczyły one stworzenia pierwszego tzw. parku prze­mysłowego oraz udzielenia przez EBOR gwarancji bankowej w wy­sokości 15 min dolarów Polsko-Amerykańskiemu Bankowi Hipo­tecznemu. Chodziło w tym wypadku o możliwość zwiększenia skali finansowania budownictwa z kredytów hipotecznych.Polska konsekwentnie dąży do członkostwa we Wspólnotach Europejskich. Spośród dotychczasowych ustaleń, mających formę prawną, na uwagę zasługuje umowa przejściowa dotycząca handlu i  spraw związanych z handlem między Rzeczpospolitą Polską a Euro­pejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla Stali (Dz.U. z 1992 r. Nr 17, poz. 69).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *