Photo Of People Near Wooden Table

PRZYGOTOWANIE UMOWY

Umowa ta została przygo­towana zgodnie z postanowieniami Układu Europejskiego o Stowa­rzyszeniu Polski ze Wspólnotą Europejską.Wejście do Wspólnoty jest jednym z głównych celów polityki zagranicznej Polski, Czech i Węgier. Te trzy państwa spełniają dwa podstawowe warunki wejścia, tj. mają demokratyczne systemy wła­dzy i gospodarkę rynkową. Zbliżają się do miejsca, w którym były Grecja i Portugalia przed przyjęciem do Wspólnoty. Wówczas uzna­no, że można pominąć pewne warunki, których te dwa kraje jeszcze wówczas nie spełniały. Podobnie powinno się stać z Europą Środ­kowo-Wschodnią. Jeszcze w 1991 r. Wspólnota podpisała umowy, zapewniające państwom naszego regionu status członków stowarzy­szonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *