a man using a laptop

Przedmiot podatku

Przedmiotem podatku jest dochód pochodzący z następujących źródeł przychodów: ⦁ stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym również ze spółdzielczego stosunku pracy), członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracy nakładczej, emerytury lub renty; ⦁ wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze; ⦁ pozarolniczej działalności gospodarczej; ⦁ działów specjalnych produkcji rolnej; ⦁ nieruchomości lub ich części; ⦁ najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze; ⦁ kapitału pieniężnego i praw majątkowych;⦁ sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy. Ustawa o podatku dochodowym definiuje pojęcie przychodów, do których zalicza się pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Niektóre z tych pojęć wymagają wyjaśnienia. Ustawa poza pieniędzmi wymienia również wartości pieniężne, którymi są m.in. czeki, akcje, obligacje i weksle. Reprezentują one określoną wartość i mogą być zamienione na gotówkę. Zaliczenie do podlegających podatkowi świadczeń w naturze następuje na podstawie przyjęcia przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Do innych świadczeń nieodpłatnych należą m.in. korzystanie z mieszkania, wody, prądu i gazu. Najszerzej zostały określone przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Przychodami są bowiem wypłaty pieniężne i wartość pieniężna świadczeń w naturze lub ich ekwiwalent. Chodzi tu zwłaszcza o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Opodatkowaniu dochodu osiąganego z tytułu wykonywania wolnego zawodu podlegają lekarze, adwokaci, inżynierowie, tłumacze przysięgli i inni, wykonujący działalność na własny rachunek i we własnym zakresie. Opodatkowane są również przychody z innej działalności samodzielnej, jak np.: ⦁ działalności artystycznej, literackiej, naukowej i publicystycznej, ⦁ działalności w ramach arbitrażu gospodarczego, ⦁ działalności społecznej i obywatelskiej, ⦁ uczestnictwa w radach nadzorczych i innych organach osób prawnych. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pochodzą z wytwórczości, świadczenia usług i innych czynności o charakterze zarobkowym. Z kolei przychody z działów specjalnych produkcji rolnej obejmują jej szczególne rodzaje. Mają one charakter odrębny w stosunku do podstawowej działalności rolniczej. Są to specjalne rodzaje upraw i hodowli, jak np. uprawa w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawa grzybów, hodowla drobiu rzeźnego, zwierząt futerkowych czy prowadzenie pasieki. Przychodami z kapitału pieniężnego i praw majątkowych są wkłady oszczędnościowe i środki pieniężne na rachunkach bankowych, odsetki od pożyczek i obligacji, dywidendy i inne świadczenia pieniężne, wypłacane przez osoby prawne itp. Przychodami z praw majątkowych są honoraria z tytułu praw autorskich, praw wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz przychody ze sprzedaży tych praw. Odrębną grupę źródeł stanowią przychody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy. Brana tu jest pod uwagę wartość wyznaczona przez cenę zawartą w umowie lub też szacunkowo określona przez organy podatkowe. Ustawa wymienia jeszcze inne źródła przychodów. Są to stypendia, nagrody, przychody ze źródeł nie ujawnionych oraz niektóre rodzaje świadczeń alimentacyjnych. Postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmują następujących rodzajów przychodów: ⦁ z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; ⦁ z gospodarki leśnej (w rozumieniu ustawy o lasach); ⦁ podlegających przepisom, które regulują podatek od spadku i darowizn; ⦁ z czynności, które nie mogą być przedmiotem skutecznej prawnie umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *