NAGRADZANIE PRACY ZESPOŁOWEJ

Jeśli zespół stanowią ludzie o wspólnych celach, to system wynagradzania musi wzmacniać to poczucie na dwa sposoby:Nagrody uzyskuje cały zespół za odniesione su­kcesy.Kiedy członek zespołu dostaje nagrodę za indy­widualny wysiłek lub wynik, kryterium oceny powinien być jego wkład w efektywną pracę ze­społową. W żadnym razie nie należy udzielać nagród za osiągnięcia kosztem innych.Słowo „nagroda” należy pojmować szeroko, jako po­chwałę i uznanie płynące tak ze strony partnerów, jak i przełożonych.Gdy dochodzi do ustalania nagród pieniężnych, trze­ba uważać, by system premiowania wspomagał, a nie zakłócał pracę zespołową. W zakładzie przemy­słowym na przykład często stopniuje się wynagro­dzenie, co odzwierciedla możliwości pracowników wykonywania kilku obowiązków, a co za tym idzie – podnosi elastyczność oraz zachęca ludzi do wspiera­nia się w trudnych sytuacjach. Nade wszystko jednak nagrody powinny się przyczyniać do sukcesu zakła­du, a nie danego zespołu.W zespole sprzedawców z jakichś powodów może być konieczne wynagrodzenie indywidualnego wy­siłku, np. kiedy konsultanci sprzedaży pracują sam na sam z klientami. W takim razie trzeba pamiętać o    tym, żeby podzielić teren objęty sprzedażą, tak by poszczególni sprzedawcy mogli się wzajemnie uzu­pełniać bez konfliktu interesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *