Zwolnienia podatkowe

Ustawa określa zwolnienia zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe. Przy omawianiu podmiotu i przedmiotu opodatkowania wymieniono już podmioty zwolnione z podatku. Bardzo obszerna jest natomiast lista zwolnień przedmiotowych, które obejmują m.in.: ⦁ dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości; ⦁ dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania na podstawie przepisów o ochronie środowiska; ⦁ dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa itp.; ⦁ dochody spółek, których udziałowcami są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach; ⦁ dochody związków zawodowych, partii politycznych i organizacji pracodawców; ⦁ dochody z tytułu prowadzenia szkół; ⦁ dochody podatników zatrudniających osoby niepełnosprawne; ⦁ dochody z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz budżetów samorządowych i funduszów celowych; ⦁ dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo; ⦁ dochody narodowych funduszów inwestycyjnych. Lista tych zwolnień nie j est pełna, gdyż ustawa określa jeszcze inne, jak np. zwolnienie przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych czy związków wyznaniowych. Charakterystyczną cechą tych zwolnień jest to, że w niewielkim stopniu sprzyjają przedsiębiorczości. Tymczasem podatek dochodowy od osób prawnych powinien mieć nie tylko charakter fiskalny, ale również pozafiskalny, sprzyjający rozwijaniu aktywności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *