POSTANOWIENIA ZARZĄDU

Postanowienia zarządu powinny uwzględ­niać wszelkie pytania pracowników na temat decyzji. Członkowie zarządu muszą przygotować racjonalne uzasadnienie swoich postanowień, tak by w razie konieczności ich bronić. Uzasadnienie to powinno zawierać powody i szacunkowe zyski płynące z wpro­wadzenia w firmie pracy zespołowej oraz jej efekty. Wprowadzeniu pracy zespołowej często towarzyszą zmiany w firmie. Przekształcony zostaje system za­rządzania – w wyniku ujednolicenia przedsiębior­stwa niektóre stanowiska mogą się okazać zbędne. Modyfikowane są systemy przydzielania premii i  wynagrodzeń. Polityka kierownictwa w tym wzglę­dzie musi być jasna dla wszystkich, naw et jeśli w pra­ktyce trzeba jeszcze dopracować kilka drobiazgów.Omówić z kierownikami trzeba przede wszyst­kim szczegóły związane z pracą zespołową wprowa­dzoną (a) w działach i odcinkach i (b) między działa­mi. Kierownicy muszą się zastanowić nad tym, jak praca zespołowa sprawdzi się w podległych im ob­szarach. Kiedy podzielą się wnioskami ze swoimi szefami, odkryją zasady, które można odnieść do całej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *