Crop unrecognizable coworkers in formal wear standing at table with laptop and documents while greeting each other before meeting

DLA UPROSZCZENIA

Aby uprościć robotę papier­kową, faktury i poświadczenia dostawy drukuje się często w tym samym czasie, w razie gdyby nabywca chciał sprawdzić, czy faktura odpowiada zamówie­niu, poświadczeniu dostawy i otrzymanemu towa­rowi. Osiągnięcie takiego stopnia współpracy wymaga skutecznego systemu przepływu informacji – i zaan­gażowania wszystkich, którzy uczestniczą w realiza­cji zamówienia. Każdy ze wspomnianych działów może widzieć tylko swoją rolę, a jednocześnie liczyć na to, że pozostałe spełnią swoje obowiązki. Jednak w firmie opartej na pracy zespołowej wszystkie dzia­ły biorące udział w tym procesie są znacznie bardziej świadome wspólnych celów (usatysfakcjonowania klienta i otrzymania zapłaty za dostarczone towary lub usługę). Najlepsze wyniki osiąga się dopiero wte­dy, gdy pomiędzy tymi działami zachodzi efektywna praca zespołowa.Takie współdziałanie prowadzi do ujęcia całej firmy jako zespołu, gdzie poszczególne działy postępują jak członkowie zespołu . Innymi słowy, ludzie w każdym dziale:wysłuchują opinii pozostałych członków zespołu o tym, co i jak należy zrobić,otwarcie omawiają swoje problemy,szukają rozwiązań trudności, a nie kozła ofiarne­go, na którego można by zrzucić winę, kiedy coś idzie nie tak,znają priorytety większego zespołu, a w razie po­trzeby dążą do ich realizacji nawet własnym ko­sztem,korzystają z okazji, by pomóc innym w rozwoju,wspierają i szanują członków innych zespołów, wspólnie dążą do osiągnięcia celów całej firmy, a nie poszczególnych działów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *