Person Using Black and Silver Laptop Computer

Zwolnienia podatkowe

Zwolnienia dotyczące podatku dochodowego mają charakter zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy Natomiast bardzo obszerna jest lista zwolnień przedmiotowych. Istnienie dużej liczby zwolnień przedmiotowych jest znacznym odstępstwem od powszechności Podatku dochodowej, a zarazem – przejawem erozji podstawy opodatkowania. Zwolnienia przedmiotowe zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do zwolnień tych można zaliczyć np.: ⦁ renty inwalidzkie inwalidów wojennych i wojskowych; ⦁ kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych; ⦁ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze oraz zasiłki porodowe, ⦁ jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych; ⦁ świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania niezawodowej służby wojskowej (żołd); ⦁ diety i inne należności za czas podróży służbowej; ⦁ dodatek za rozłąkę; ⦁ pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych; ⦁ dodatek energetyczny dla kombatantów; ⦁ przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego zgodnie z przepisami o wywłaszczeniu nieruchomości; ⦁ stypendia naukowe; ⦁ dochody uzyskane z tytułu sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych. Trudno jest dokonać klasyfikacji tych zwolnień w odniesieniu do założeń polityki gospodarczej, finansowej i socjalnej. Wiele z nich ma charakter zwolnień doraźnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *