a person using a laptop

ZDERZENIE W ROMANTYZMIE

Obie one zderzają się w romantyzmie — i obie są u Iwasz­kiewicza, ale inne, gdyż połączone w jedną całość i umieszczo­ne w odmiennym kontekście. Te możliwości zawie­rały się w romantyzmie, lecz nigdy nie zo­stały spełnione w podobny sposób, nawet w Fantazym Słowackiego. U „późnego wnuka” doszło na chwilę do wyjątkowej kontaminacji sprzecznych postaw romantycz­nych — takiej, która samemu romantyzmowi nie jest znana W twórczości Iwaszkiewicza mamy zatem do czynienia z czymś, co mogłoby być nazwane „oryginalnym dopełnieniem” roman­tyzmu. Określenie wydaje się brzmieć jak contradictio in adiecto — czy może być oryginalnym dopełnienie? Ale właśnie taki fenomen przydarzył się w naszej literaturze — i jemu chcę poświęcić moje rozważania.Nie sposób do nich przystąpić bez pewnej uwagi poświęco­nej biografii pisarza. Zresztą krytyka tematyczna nie tylko dopuszcza taką możliwość, ale i wprost do niej zachęca — by poszukiwać korzeni tematu w biografii i egzystencji twórcy A oto jak sam Iwaszkiewicz uświadamia sobie własną tożsa­mość i jaką aurą otacza próby jej rekonstrukcji; będą to cy­taty niejednokrotnie już przez krytykę przytaczane, a nawet nadużyte. Ale ich wyświechtanie świadczy przecież dowodnie o ich użyteczności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *