Silver Laptop Computer Beside White Smartphone on Brown Wooden Table

WEDŁUG STATUTU

Według statutu EBOR jest on instytucją finansową, której główne zadanie to: „wspieranie postępu gospodarczego i odbudowy w państwach Europy Środkowej i Wscho­dniej deklarujących wprowadzenie demokracji wielopartyjnej, plura­lizmu i gospodarki rynkowej, a szczególnie tych przedsięwzięć, które wspomogą otwarcie rynku, prywatyzację i bezpieczne środowisko”. Jest to pierwszy bank, w którym państwa Europy Środkowo-Wschod- niej są pełnoprawnymi członkami, mającymi te same prawa i obo­wiązki co kraje zachodnioeuropejskie, Stany Zjednoczone i Japonia. Komisja Wspólnot Europejskich ma 300 min ECU udziału w kapita­le zakładowym banku. Pozostałych sygnatariuszy i udziałowców podzielono na 4 grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *