PRÓBA INTERPRETACJI BADAŃ

Wśród 426 opisów dominowały konflikty pomiędzy prze­łożonym a podwładnym. Źródła lub bezpośrednie przy­czyny tego typu sytuacji upatrywali autorzy tych opisów najczęściej w błędach popełnianych przy obsadzaniu nowych ludzi na stanowiska kierownicze. Autorzy zazna­czali często, że „(…) bezpośrednią przyczyną konfliktu było mianowanie nowego dyrektora, zastępcy, kierowni­ka, (…) z chwilą przyjęcia nowego zastępcy, szefa pro­dukcji, głównego technologa czy dyrektora departamentu (:..)” Do wywołania konfliktu dochodziło, ich zdaniem, na skutek nieodpowiednich kwalifikacji nowego przełożo­nego, niedookreślenia jego roli, jego nieumiejętności współdziałania z ludźmi, niskiego autorytetu, braku po­czucia odpowiedzialności, niewłaściwej postawy wobec podwładnych, braku taktu lub innych zachowań, które ogólnie nazywali autokratycznymi. Wielu uczestników doskonalenia obrazowo opisywało sposób, w jaki zrnia- na na stanowisku przełożonego była dokonywana oraz atmosferę, jaka temu towarzyszyła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *