MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI WALUTOWE I STREFY WALUTOWE

Pieniądz jest kreowany przez konkretny kraj. Po II wojnie światowej nastąpił okres ściślejszej współpracy między­narodowej w kwestiach walutowych. Uświadomiono sobie wówczas brak międzynarodowych norm prawnych, zobowiązujących poszcze­gólne kraje do ochrony obcych walut oraz określających odpowie­dzialność w zakresie polityki monetarnej. Przełom w tej dziedzinie nastąpił w momencie utworzenia Międzynarodowego Funduszu Wa­lutowego.   Powtarzające się wahania kursów walut, które groziły w nie­których wypadkach globalnym kryzysem, skłoniły do poszukiwania sposobów likwidacji tego typu niebezpieczeństw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *