KOSZTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Koszty ponoszone przez jednostki, grupy, organizacje i    społeczeństwo z tytułu niepotrzebnych konfliktów ludz­kich są trudne do przeliczenia na złotówki. Nikt w za­sadzie nie próbuje nawet tego robić, nie opracowuje odpowiednich narzędzi, nie projektuje metod, za po­mocą których tego typu koszty mogłyby być systematycz­nie liczone. Z tych też względów również moje rozwa­żania na temat ‘kosztów mogą być jedynie natury hipo­tetycznej, a ich wartość może być określona co naj­wyżej szacunkowo.Na wstępie należałoby powiedzieć ( co będzie wpły­wało ograniczająco przy formułowaniu wniosków), o czym należy pamiętać, podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o koszty konfliktów ludzkich. Przyjmując za podstawę wyliczeń opisy sytuacji kon­fliktowych, trzeba brać pod uwagę, że wybrane przy­padki mogły być bardziiej drastyczne niż te, z którymi spotykamy się na co dzień. Jest to o tyle zrozumiałe, że na ogół zdarzenia drobne, błahe, prędzej zacierają się w pamięci niż zdarzenia skomplikowane, angażują­ce emocjonalnie wielu ludzi przez wiele tygodni, mie­sięcy, a nawet lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *