Silver Laptop Computer Beside White Smartphone on Brown Wooden Table

RZĄDY KRAJÓW CZŁONKOWSKICH

Rządy krajów członkowskich uprawnione są do tworzenia specjalnych funduszy, organizacji lub instytucji związanych z funkcjonowaniem systemu monetarnego. Francja zobowiązała się do wspierania poczynań państw Unii, mają­cych na celu wprowadzenie wymienialności walut. Państwa Unii zgodziły się scentralizować swoje rezerwy i konsultować się z Fran­cją w kwestiach dotyczących kursów walutowych.Bank Centralny Krajów Afryki Zachodniej jest wspólną instytu- q’ą krajów zrzeszonych w Zachodnioafrykańskiej Unii Monetarnej. Jest zarządzany przez Gubernatora, Radę Dyrektorów i narodowe komitety kredytowe istniejące w każdym kraju Unii. Gubernator jest wyznaczany przez rządy na 6 lat. Stanowisko to zajmują kolejno przedstawiciele poszczególnych państw. W skład Rady Dyrektorów wchodzi po dwu przedstawicieli każdego państwa wyznaczanych przez rząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *