PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Uzyskanie przez nie niepodległości w 1960 r. spowodowało podjęcie rokowań z Francją. Ich efektem były umowy dwustronne dotyczące kwestii ekonomicznych, monetarnych i finansowych oraz utworzenie Zachodnioafrykańskiej Unii Monetarnej z najwyższym organem   Konferencją Przywódców Państw. Jej posiedzenia odbywają się co najmniej raz w roku, za każdym razem pod przewodnictwem innego szefa państwa. Konferencja podejmuje decyzje dotyczące członkostwa oraz wydaje zalecenia rządom na zasadzie jednomyślności. Ministro­wie finansów i prezesi banków centralnych spotykają się co. najmniej dwa razy w roku i określają politykę Unii.Państwa członkowskie zobowiązały się do wdrażania ustaleń przyjętych dla Unii. Dotyczą one kontroli i wykonalności decyzji w stosunkach finansowych, zasad działalności kredytowej, doskona­lenia personelu bankowego oraz walut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *