POPEŁNIANE BŁĘDY

Zanim przejdę do pierwszych konkluzji muszę przypo­mnieć trzy szczególnie konfliktogenne sfery działalności kierowniczej, do których zaliczam: sferę organizowania, sferę kierowania ludźmi oraz sferę wprowadzania zmian.Błędy popełniane w sferze organizowania jako częste źródła konfliktów opisane zostały przez blisko 90% ucze­stników doskonalenia. Te błędy i braki kierownicze po­legały na:    nieprawidłowej organizacji indywidualnych stano­wisk pracy,  nie rozumieniu […]

WYRÓŻNIONE KATEGORIE

Wyróżniłam trzy kategorie kwalifikacji, w których występowały braki. I tak:  Braki w kwalifikacjach zawodowych obejmowały: nieodpowiednie wykształcenie formalne,  brak doświadczenia w danej dziedzinie,  brak możliwości pozyskania autorytetu,     brak specyficznych umiejętności kierowniczych, ta­kich jak: komunikowanie się z podwładnymi, rozdział za­dań w zespole, podejmowanie decyzji, budowanie kli­matu zaufania w zespole, nieznajomość zasad współ­działania z podległym zespołem lub […]

LEKCEWAŻENIE POTRZEB

Niezrozumienie i (lub) lekceważenie potrzeb utrzymy­wania wewnętrznej spójności i równowagi między ele­mentami polityki kadrowej pozostawało w ścisłym związ­ku z wymienionymi brakami kwalifikacyjnymi ludzi peł­niących funkcje kierownicze.Około połowa autorów wymieniła sposób wprowadza­nia zmian jako jedno z ważnych źródeł konfliktów. Naj­bardziej konfliktogenne były sposoby wprowadzania zmian personalnych, zwłaszcza na stanowiskach ‘kierow­niczych. Ponadto wprowadzano zmiany na grunt nie […]

EMOCJONALNA BLOKADA

J. Szczepański na­zywa ten mechanizm emocjonalną blokadą konfliktu, a na przykład S. Robbins mówi w takim przypadku o wy­sokiej temperaturze konfliktu, która utrudnia jego roz­wiązanie.Żle rozwiązane konflikty stają się źródłem nowych na­pięć, więc zaleca się kierownikom, aby korzystali z po­mocy psychologów i socjologów, wyspecjalizowanych w badaniu i sterowaniu konfliktami w organizacji.Niestety jednak, absolwenci psychologii, psychologii […]

KONFLIKTY DŁUGOTRWAŁE

Gdy takich efektów sam socjolog nie może za­pewnie, to albo dziękuje mu się za pracę, albo zleca zadania techniczno-biurowe, do wykonania których wy­kształcenie socjologiczne jest żbędne.Jak wynikało z analizy 426 konfliktów dominował u nas kolektywny sposób roztrząsania i rozwiązywania konflik­tów ludzkich w organizacjach przemysłowych i admini­stracyjnych. Osoba rozstrzygająca – najczęściej dyrek­tor — wzywała do pomocy […]