OSIĄGNIĘCIE INTEGRACJI

Spekulacje kapitałowe, które pociągają za sobą gwałtowny przepływ’ pieniędzy z jednego państwa do drugiego w oczekiwaniu wyższych zysków od zainwestowanych sum;       kwestie wymienione powyżej wiążą się ściśle z oparciem innych walut na jednej walucie wiodącej, jaką był i pozostaje nadal dolar amerykański;niestabilność ekonomiczna kraju, którego waluta pełni wiodą­cą rolę w międzynarodowym systemie monetarnym, powoduje […]

SYTUACJA NA RYNKACH

Sytuacja na tych rynkach i giełdach charakteryzuje się dużą płynnością. Poza kilkoma wyjątkami euro- dolarem jest dolar deponowany w banku poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Podobnie będzie z euromarką czy euroszterlingiem. Używa się dla takich walut jednego zbiorczego określenia — „euro- waluta”. Czasami utożsamia się ją z eurodolarem, który jest tylko jej częścią składową.Eurodolar, euromarka czy […]

EUROWALUTY

Eurowaluty i ich oprocentowanie nie mogą być przedmiotem interwencji ban­kowej, ponieważ nie istnieje bank cen eurowalut.Geneza rynku eurowalutowego jest wiązana powszechnie z decyz­jami finansowymi byłego ZSRR z początku lat 50. Funkcjonował wówczas kontrolowany przez Moskwę bank pod nazwą Banąue Commerciale pour 1’Europe du Nord w Paryżu, który określono zakodowaną nazwą Eurobank i od niej właśnie […]

CZYNNIKI POWSTANIA

Nie były to obawy bezpodstawne. Zamrożenie takie zastosowano w 1979 r. w stosunku do depozytów Iranu w Stanach Zjednoczonych* Posunię­cie to wzbudziło wiele wątpliwości na gruncie prawa międzynarodo­wego. Fundusze dolarowe zgromadzone przez’Rosjan w Londynie i     Paryżu nie podlegały amerykańskiej jurysdykcji bankowej. * Co więcej, kiedy na kontach pojawiły się nadwyżki, zdecydowano się przeprowadzić operacje […]

W ŚLAD ZA INNYMI

W ślad za posunięciami.brytyjskimi zostały złago­dzone restrykcje walutowe w innych krajach. Europy Zachodniej, co stworzyło jeszcze lepsze warunki, do powołania eurorynku. Czyn­nikiem, który przesądził powstanie eurorynku, była różnica w wy­mogach dotyczących bankowych funduszy rezerwowych. Poszczegól­ne kraje wprowadziły, prawie takie same wymogi w odniesieniu do własnych walut. W rezultacie, począwszy od lat 60. zakres operaqi eurodolarowych […]