SILNE PODKREŚLENIE

W raporcie silnie podkreślono, że nie skoordynowana polityka budżetowa może podważyć stabilizację mo¬netarną i doprowadzić do zachwiania równowagi budżetowej w ra¬mach Wspólnoty (paragraf 30). Zalecono, aby Wspólnota na bieżąco kontrolowała trendy rozwoju gospodarczo-finansowego i formuło¬wała konieczne zalecenia. Postanowienie to uwzględniono w czasie spotkania w Maastricht. Paragraf 32 raportu stwierdzał, że niezbędna będzie . nowa in¬stytucja monetarna, […]

ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI CEN

Miałby on: zapewnić stabilność cen; ponosić odpowiedzialność za formułowanie i wdraża­nie polityki monetarnej, kursów wymiennych i funkcjonowanie sys­temu rozliczeń; uczestniczyć w koordynacji nadzoru bankowego. Te postanowienia również znalazły się w dokumentach końcowych z‘Maastricht, przyjętych 10 grudnia 1991 r., które po zaakcep­towaniu przez państwa członkowskie, uzupełniły Traktat Rzymski. Poza utworzeniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych postanowienia te przewidują […]

WIELE RZĄDÓW

Wiele rządów zachodnioeuropejskich ciągle zachowuje rezerwę wobec perspektywy poszerzania UE na wschód. Powodem obaw nie jest, jak w przypadku NATO, , niepokój o reakcję Rosji, ale troska własne interesy. Rozciągnięcie różnych funduszy pomocowych (zwłaszcza tzw. rolnych i strukturalnych) tylko na Polskę i inne kraje grupy wyszehradzkiej będzie wydatkiem rzędu 10-40 mld ECU rocznie. W kolejce do […]

OSTATECZNY PODZIAŁ

Od roku 1994 pieniądze z kasy UE płyną coraz szerszym strumieniem do krajów leżących na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Spory o podział „roz­wojowych pieniędzy” są bardzo ostre. Niemcy i Dania domagały się bardziej szczodrego dotowania krajów Europy Środkowej i Wschod­niej, m.in. przez fundusz PHARE. Natomiast Hiszpania wskazuje na potrzebę poparcia tendencji prozachodnich w. krajach afrykańskich.Ostatecznie […]

INTEGRACJA MONETARNA

Na integrację monetarną składają się zunifikowane kursy wymienne oraz integracja rynku kapitałowego. . Unifikacja kursów wymiennych zostaje osiągnięta wówczas, gdy kraje członkowskie wprowadzają jedną walutę. Aktualnie zbliżony efekt uzyskuje się dzięki wspólnie ustalanym kursom. W praktyce przedstawiona integracja monetarna powinna obejmować: zharmonizowanie polityki monetarnej poszcze­gólnych krajów, wspólne rezerwy dewizowe, jeden bank centralny. Spełnienie powyższych warunków […]